a3m-workshop:start

Anglicky za 3 měsíce - workshop

V rámci workshopu Anglicky za 3 měsíce jsme pro Vás připravili shrnutí probírané látky. Pokud Vás workshop zaujal, můžete vstoupit do celého kurzu.


Po workshopu dostáváte přístup do Langina na trénování probírané látky.

Angličtina má stejně jako čeština tři hlavní časové roviny – minulost, přítomnost a budoucnost. Tyto roviny vyjadřujeme prostými časy (Simple Tenses).

Přítomné časy

Přítomné časy (nejen prosté) jsou vždy tvořeny osobou, za kterou následuje sloveso v I. tvaru (v osobách He, She, It s koncovkou -s).

I work hard. Tvrdě pracuji.

He sleeps every day. On spí každou noc.Minulé časy

Minulé časy (nejen prosté) jsou vždy tvořeny osobou, za kterou se klade sloveso ve II. tvaru (u pravidelných sloves koncovka -ed).

Pravidlo nemá prakticky výjimky, takže můžeme konstatovat, že pokud není ve větě první sloveso ve II. tvaru, není tato věta v žádném případě v minulosti.

I worked as a manager. Pracoval jsem jako manažer.

I forgave him. Odpustil jsem mu.Budoucí časy

Budoucí časy v angličtině jsou vždy tvořeny osobou, za kterou se dává slovo WILL a I. tvar slovesa (ve všech osobách).

Slovo WILL původně nemělo s budoucností nic společného a znamenalo „chtít“, ale protože angličtina neměla speciální tvar sloves pro budoucnost, ztratilo slovo WILL svůj původní význam a stalo se výrazem označujícím budoucnost.

Můžeme tedy říci, že pokud ve větě není WILL, není tato věta v budoucím čase.

I will sleep. Vyspím se.

She will go home. Půjde domů.

Angličtina se ale neomezuje jen na vyjádření přítomnosti, budoucnosti a minulosti, ale popisuje i kauzalitu – vyjádření, že jedna událost způsobila druhou (odpověď na otázku, proč něco nějak je), tedy vztah příčina důsledek. Proto zavádíme další hledisko.

Perfektní časy popisují vždy příčinu, zatímco důsledek bývá buď vyjádřen kontextem, nebo nějakým prostým časem, anebo (v praxi oblíbená varianta) bývá ponecháno na posluchači, aby si důsledek domyslel sám.

Všechny perfekty se tvoří pomocí slovesa HAVE a III. tvaru sloves (u pravidelných koncovka -ed). Doslovným překladem do češtiny získáme např. výraz „mít něco uděláno“. Čas slovesa HAVE odpovídá časové rovině perfekta.

I have painted my flat. Can you see the difference? Vymaloval jsem svůj byt. Vidíš ten rozdíl?

I will have finished this project by next month. Do příšího měsíce dokončím tento project.

I had seen the movie before. I wasn't in the cinema with them. Už jsem ten film před tím viděl. V tom kině jsem s nimi nebyl.

Pro funkčnost odkazů, musíte být nejprve přihlášeni do Langina. Přístup do Langina a do studentské sekce získáváte po workshopu.

  • a3m-workshop/start.txt
  • Poslední úprava: 2020/02/17 06:28
  • autor: Josef Straka